Условия за използване на услугите на ABV.bg и DOX.bg

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услугите, достъпни през уебсайтовете ABV.bg и DOX.bg. При натискане на виртуален бутон "Създай АБВ Профил" автоматично се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че възнамерявате да ползвате Услугите, предоставяни посредством DOX.bg без да се регистрирате, Вие ще декларирате, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате, със самото ползване на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТОВЕТЕ ABV.bg И DOX.bg


(Общи условия)

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от "Дарик Нет" АД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайтовете ABV.bg и DOX.bg и урежда отношенията между "Дарик Нет" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" 41, ет. 6 (наричано по-долу за краткост Дарик Нет) и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта ABV.bg, както и всеки един регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта DOX.bg.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. ABV.bg (http://www.abv.bg) и DOX.bg (http://www.dox.bg) са уебсайтове - виртуални информационни ресурси в Интернет, собственост на Дарик Нет, които дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 2. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 3. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 4. Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 5. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 6. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 7. Контекстна реклама - реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.
 8. Мобилна версия на услугата – модифицирана версия на предоставяна от Дарик Нет услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп и пренос, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.
 9. Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
 10. "Дарик Нет" АД (Дарик Нет) е търговското дружество с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" 41, ет. 6, адрес на кореспонденция: гр. София 1408, кв. Иван Вазов, ул. "Емил Берсински" 12, ет. 5, тел. (+359 2) 960 31 00, факс (+ 359 2) 963 41 79, e-mail: terms@netinfocompany.bg, правоприемник на "Нет Инфо.БГ" ЕАД по силата на Договор за прехвърляне на търговско предприятие от 30.09.2013 г., предоставящо посредством администрираните от него уебсайтове ABV.bg (http://www.abv.bg) и DOX.bg (http://www.dox.bg) Услуги. Дарик Нет е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.
 11. Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
 12. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством ABV.bg и/или в DOX.bg.
 13. Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в ABV.bg и/или в DOX.bg.
 14. Потребителски профил е обособена част от уебсайта ABV.bg и/или DOX.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Дарик Нет при регистрацията и съхранявана при Дарик Нет, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.
 15. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта ABV.bg или уебсайта DOX.bg.
 16. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 17. Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 18. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 19. Услуги са Услугите, предоставяни посредством ABV.bg и Услугите, предоставяни посредством DOX.bg.
 20. Услуги, предоставяни посредством ABV.bg са предоставяните на Потребителите чрез ABV.bg услуги и ресурси като електронна пощенска кутия, АБВ форуми, достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в ABV.bg.
 21. Услуги, предоставяни посредством DOX.bg са предоставяните на Потребителите чрез DOX.bg Услуги, а именно възможност за разполагане и съхраняване на сървъри на Дарик Нет на файлове до определен в настоящите Общи условия размер, както и възможност за споделяне на тези файлове с други лица.

Предмет

Чл. 2.

 1. Дарик Нет предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в ABV.bg и/или в DOX.bg (доколкото е приложимо) изисквания за конкретните Услуги.
 2. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дарик Нет на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Дарик Нет като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страниците в ABV.bg и срещу или без регистрация и оповестени на Интернет страниците в DOX.bg като достъпни при съответния режим на ползване.
 3. Дарик Нет може да осигури на Регистрирания потребител възможност за ползване през мобилна мрежа, на която същият е абонат или потребител, на мобилна версия на предоставяната услуга „Безплатна пощенска кутия” или на други Услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 4. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Дарик Нет не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Дарик Нет (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.
Чл. 3. Доколкото предоставяните от Дарик Нет Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Дарик Нет.

Чл. 4.
 1. За да използва предоставяните от Дарик Нет Услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на ABV.bg или DOX.bg и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, достъпни чрез DOX.bg и без регистрация, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
 2. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", Регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Дарик Нет чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Дарик Нет може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Потребител на сайта DOX.bg, който използва Услуги, предоставяни посредством него без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://passport.abv.bg/terms.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Регистрираният потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
 4. За използването на платените Услуги, предоставяни от Дарик Нет, освен регистрация на Регистрирания потребител е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.
 5. С регистрирането си в ABV.bg или в DOX.bg и придобиване качеството „Регистриран потребител”, всеки Регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от Дарик Нет Услуги, изискващи само регистрация и достъпни както чрез ABV.bg, така и чрез DOX.bg, без да е необходимо да се регистрира отделно във всеки един от двата уебсайта.
 6. При попълване заявлението за регистрация в ABV.bg или в DOX.bg Регистрираният потребител, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на Дарик Нет данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Дарик Нет има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител.
 7. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Дарик Нет и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.
 8. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, предоставяни посредством DOX.bg и без регистрация, при условията и при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

Потребителско име и парола

Чл. 5.
 1. При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта ABV.bg и/или DOX.bg. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител.
 2. Потребителското име, с което Потребител е регистриран в ABV.bg и/или в DOX.bg, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на Дарик Нет за срока на действие на договора. Дарик Нет не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 3. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и отговора на тайния въпрос и да уведомява незабавно Дарик Нет в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата

Сключване на договора

Чл. 6.
 1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и електронна поща.
 2. След сключване на договора с Регистриран потребител Дарик Нет незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до новосъздадената електронна пощенска кутия на Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с Дарик Нет и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
 3. В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Регистрираният потребител прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от Дарик Нет на базата на сключения договор между страните.
 4. По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в ABV.bg
 5. Регистриран потребител, който не е търговец, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Дарик Нет по електронна поща на адрес: terms@netinfocompany.bg или по факс: (+359 2) 963 41 79. Дарик Нет възстановява на Регистрирания потребител в пълен размер заплатената от него сума за активиране на съответната платена услуга до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си по тази алинея.
 6. При опосредяване заплащането на съответната Услуга или пакет от Услуги посредством изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер с всяко изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер се сключва отделен индивидуален договор, който поражда действие от момента на въвеждане от Регистрирания потребител на получения код за активация в полето "Ключ", повторно въвеждане на кода за активация и натискане на бутона "Въведи". В случай, че Регистрираният потребител не въведе кода за активация в срок от 6 (шест) месеца от получаване на кода, индивидуалният договор се счита за прекратен. В случаите на заплащане посредством изпращане на SMS се счита, че с изпращане на съответния SMS Регистрираният потребител е дал своето изрично съгласие за започване на предоставяне на услугата и ал. 5 от настоящия член не се прилага.
 7. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

Приложно поле

Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

Изменение на Общите условия

Чл. 8.
 1. Доколкото предоставяните от Дарик Нет Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Дарик Нет.
 2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, Дарик Нет довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в ABV.bg и в DOX.bg и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. Дарик Нет предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.
 3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Регистрираният потребител, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, предоставяни посредством DOX.bg, изразяващо се в преустановяване съхраняването на нови файлове на сървърите на Дарик Нет. В този случай договорът по чл. 6 се прекратява след изтичане на 7-дневния срок по чл. 13, ал. 3 по-долу.
 4. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

Безплатни Услуги, предоставяни посредством ABV.bg

Чл. 9.
 1. Безплатни Услуги са Услугите, предоставяни на Регистрирания потребител от Дарик Нет чрез уебсайта ABV.bg, за достъп до които е достатъчна регистрацията по чл. 4. Безплатните Услуги, предоставяни от Дарик Нет чрез ABV.bg, включват услугата "Безплатна пощенска кутия", допълващата я услуга "DOX.bg", услугата "Търсене", услуга „АБВ Форуми” и други допълнителни Услуги, които могат да бъдат включени и в по-късен момент.
 2. Услугата "Безплатна пощенска кутия" включва предоставяне на Регистрирания потребител на една безплатна електронна пощенска кутия от типа vie@abv.bg, vie@gbg.bg, vie@gyuvetch.bg, до която той има достъп през своя Потребителски профил. Дисковото пространство, предоставяно за ползуване от Регистрирания потребител за пощенска кутия е ограничено. Дарик Нет не носи отговорност за изтриване, връщане или неполучаване на съобщения или друга информация, поради ограниченото дисково пространство. За Услуги по предоставяне на определен вид достъп до мобилната версия на услугата „Безплатна пощенска кутия” чрез мобилна мрежа, между Регистрирания потребител и съответния мобилен оператор може да се договори заплащане на абонаментни такси, дължими от Регистрирания потребител на мобилния оператор. Дарик Нет не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им.
 3. Услугата "DOX.bg" предоставя на Регистрирания потребител възможност за съхраняване на файлове на сървъра на Дарик Нет посредством Потребителския му профил, както и възможността Абонатът да прави така съхранената информация достъпна и за други лица. Дисковото пространство, предоставяна на Регистрирания потребител за съхраняване на файлове е ограничено.
 4. Услугата "Търсене" предоставя възможност на Потребителя за откриване и достъп до информационни ресурси и материали в ABV.bg и в глобалната Интернет мрежа по зададени от Потребителя характеристики.
 5. Услугата "АБВ Форуми" дава възможност на Регистрирания потребител да създава нови и да публикува коментари, питания и отговори във форумите, достъпни в ABV.bg.

Платени Услуги, предоставяни посредством ABV.bg

Чл. 10.
 1. Платените Услуги, предоставяни от Дарик Нет чрез ABV.bg, са Услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Регистрирания потребител и заплащане на цената на съответната услуга.
 2. Според срока на валидност на активираната услуга Дарик Нет предлага следните видове платени Услуги:
  • Услуги с еднократно активиране (активационни Услуги), до които след първоначалното им активиране Регистрираният потребител има достъп до дезактивиране или заличаване на Потребителския му профил, разваляне на договора или неговото прекратяване съобразно настоящите Общи условия;
  • абонаментни Услуги, достъпът, до които се осъществява след предплащане на съответна абонаментна такса и активирането им и се преустановява след изтичане на абонаментния период, за който е предплатен достъпът до тях;
  • Услуги, достъпът до които се осъществява след заплащане на съответната цена и активирането им и се преустановява след изконсумиране на предплатения от Регистрирания потребител пакет Услуги.
 3. Конкретните платени Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните Интернет страници на ABV.bg.

Цени и начини на плащане

Чл. 11.
 1. Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени на съответната Интернет страница на ABV.bg и са предмет на актуализиране от страна на Дарик Нет. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на Регистриран потребител, който вече е предплатил определено време за достъп до Услугите. В случаите на опосредено заплащане на Услугите чрез SMS последващо изменение в цените не засяга Регистриран потребител, който вече е активирал достъпа до съответната услугата посредством получения код за активиране.
 2. Регистрираният потребител може да извърши плащането на цената на услугата или абонаментната такса по всеки един от посочените в съответната Интернет страница начини. Максималният срок, за който Регистрираният потребител може да предплати услуга, предоставяна от Дарик Нет чрез ABV.bg е, 2 години.
 3. Цената на услугата може да бъде платена от Регистрирания потребител или от трето лице.
 4. При наличие на договореност между Регистрирания потребител и мобилен оператор, за ползване на услугата достъп чрез мобилна мрежа до предлагани от Дарик Нет мобилни версии на предоставяните Услуги, Регистрираният потребител заплаща на мобилния оператор абонаментна такса, съгласно ценовата му листа и по договорения с него начин. Дарик Нет не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им. При използване на услугата в роуминг, Регистрирания потребител може да дължи заплащане допълнително и на цени и такси за пренос, в съответствие с тарифите на съответния оператор.

Услуги за Регистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg

Чл. 12.
 1. Услугите за Регистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg, са Услуги, за които е необходима регистрация по чл. 4 по-горе.
 2. Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Регистрирания потребител на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на Дарик Нет посредством Потребителския си профил, както и възможността Регистрираният потребител да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица. Дисковото пространство, предоставяно на Регистрирания потребител за съхраняване на файлове, е ограничено като Дарик Нет си запазва правото да променя без предупреждение размерът на това ограничение.
 3. Файловете, съхранени от Регистриран потребител посредством Потребителския му профил, доколкото не са изтрити от самия Регистриран потребител, се пазят на сървърите на Дарик Нет и са достъпни за Регистрирания потребител и за лицата, с които те са споделени, за срока на действие на договора между Регистрирания потребител и Дарик Нет, с изключение на случите, изрично предвидени в настоящите Общи условия.
 4. Регистрираният потребител може да прави достъпни за други лица и да прекратява достъпа на такива до съхранените от него в Потребителския профил му файлове, посредством функциите за споделяне и прекратяване на споделянето, достъпни чрез Потребителския му профил.
 5. Лицето, с което е споделен определен файл по начина, описан в ал. 4 по-горе, има възможност да го свали на свое дисково пространство.

Услуги за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg

Чл. 13.
 1. Услугите за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg, са Услуги, за които не е необходима регистрация по чл. 4 по-горе.
 2. Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Нерегистрирания потребител на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на Дарик Нет, посредством формата за изпращане на файл без регистрация, достъпна в DOX.bg в реално време (on-line), както и възможността Нерегистрираният потребител да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица.
 3. Файловете, съхранени от Нерегистрирания потребител посредством формата за изпращане на файл без регистрация, се пазят на сървърите на Дарик Нет и са достъпни за Нерегистрирания потребител и лицата, с които са споделени по описания в ал. 4 по-долу начин, за период от 14 дни, след което биват изтривани автоматично.
 4. При завършване попълването на формата за изпращане на файл без регистрация, в съответната страница от уебсайта DOX.bg се появяват две електронни препратки – 1. „електронна препратка за споделяне”, посредством която се получава достъп до съхранените от Нерегистрирания потребител файлове, както от него, така и от всяко друго лице, на което е изпратена съответната електронна препратка, и 2, „електронна препратка за прекратяване на споделянето”, посредством която Потребителят може да прекрати достъпа до съхранените файлове на всички лица, на които е предоставил достъп до тях, чрез изпращане на електронната препратка за споделяне.
 5. Лицето, с което са споделени файлове по начина, описан в ал. 4 по-горе, има възможност да свали споделените файлове на свое дисково пространство.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Дарик Нет

Чл. 14.
 1. Дарик Нет се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.
 2. Дарик Нет няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра му или предоставени на други лица от Потребителя при ползване на Услугите предоставяни посредством DOX.bg и "АБВ Форуми".
 3. Дарик Нет има право да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния Потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последния предплатен от Регистрирания потребител абонаментен период или изконсумиране на предплатения пакет Услуги при ползване на платените Услуги по чл. 10 от настоящите Общи условия.
 4. Дарик Нет има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай, че Регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на Дарик Нет върху съдържащите се на уебсайтовете ABV.bg и/или DOX.bg елементи - обекти на интелектуална собственост.
Чл. 15.
 1. Дарик Нет има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайтовете ABV.bg, DOX.bg, както и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук.
 2. Дарик Нет може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в ABV.bg и в DOX.bg за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. Дарик Нет си запазва правото при предоставяне на услугата „Безплатна пощенска кутия" по чл. 9, ал. 2 и в Потребителски му профил в DOX.bg да поставя на вниманието на Регистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на Дарик Нет или такива, намиращи се извън контрола на Дарик Нет, включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.
 3. Дарик Нет има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дарик Нет.
 4. Дарик Нет няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на Дарик Нет файлове.
Чл. 16.
 1. Дарик Нет си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез ABV.bg и DOX.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в ABV.bg, съответно в DOX.bg и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител.
 2. При прекратяване предоставянето на безплатна услуга или на услуга по чл. 10, ал. 2, т. 1 срокът на предизвестието е 90 (деветдесет) дни.
 3. В случаите на преустановяване предоставянето на абонаментна услуга по чл. 10, ал. 2, т. 2, Дарик Нет поддържа услугата достъпна за Регистрирания потребител до изтичане на предплатения абонаментен период. В случаите на чл. 10, ал. 2, т. 3 Регистрираният потребител има достъп до съответната услугата до изконсумиране на предплатения пакет, но за не повече от 90 (деветдесет) дни след публикуване на съобщението за предстоящото спиране на услугата.
 4. В случай, че Регистрираният потребител не е изконсумирал предплатения пакет Услуги в срока по ал. 3 Дарик Нет възстановява на Регистрирания потребител неизползваната част от цената.
Чл. 17.
 1. Дарик Нет има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в ABV.bg чрез използването на услугата "АБВ Форуми" и „DOX.bg”, когато същите противоречат на тематичната насоченост на форумите, на посочените на Интернет страницата на услугата правила или на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
 2. Дарик Нет няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в ABV.bg чрез използването на услугата "АБВ Форуми" по искане на Регистрирания потребител, който ги е публикувал.
 3. Дарик Нет има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Регистрирания потребител до услугата "АБВ Форуми", когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.
 4. Дарик Нет има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Потребители на сървъри на Дарик Нет файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Общи условия изисквания и/или по преценка на Дарик Нет – на повелителни норми на закона.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 18. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством ABV.bg и DOX.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дарик Нет за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува Услугите, Регистрираният потребител, следва да въведе Потребителското си име и Парола. Нерегистрираният потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-горе, предоставяни посредством DOX.bg и без въвеждане на Потребителско име и Парола, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 19. Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 20. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Дарик Нет, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Дарик Нет и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 21. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Дарик Нет Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 22.

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайтовете ABV.bg и DOX.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дарик Нет или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дарик Нет и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дарик Нет или трето лице.
 3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Дарик Нет, Потребителят дължи на Дарик Нет неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дарик Нет от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 4. Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от Дарик Нет Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на Дарик Нет, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

  • а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
  • в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
  • г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Дарик Нет;
  • д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
  • е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  • ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  • з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
 5. При неспазване на изискванията на ал. 4, Дарик Нет има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, Дарик Нет има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
Чл. 23. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дарик Нет Услуги:
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Дарик Нет за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите ("denial of service");
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта ABV.bg и/или DOX.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 24. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете ABV.bg и/или DOX.bg.

Отговорност. Органичаване на отговорността

Чл. 25.
 1. Дарик Нет полага грижи информацията в ABV.bg и DOX.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта ABV.bg или DOX.bg (доколкото е приложимо). Дарик Нет няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дарик Нет не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Дарик Нет умишлено или при проявена груба небрежност.
 2. Дарик Нет не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
Чл. 26.
 1. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, Дарик Нет не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги, както и за дейността на Потребителя.
 2. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Дарик Нет не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
 3. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в ABV.bg и/или DOX.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Дарик Нет не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Дарик Нет не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 4. Дарик Нет не носи отговорност за съдържанието на съхраняваната на неговия сървър информация от Потребител и за противоправните действия, извършени чрез същия, при ползване на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg и "АБВ Форуми", както и за произтеклите за други лица вреди при достъпа или използването на тази информация, предоставена им от Потребителя.
 5. Дарик Нет не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в ABV.bg и/или в DOX.bg или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на съобщенията му в пощенската му кутия. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Дарик Нет, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
Чл. 27.
 1. Дарик Нет не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дарик Нет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 2. Дарик Нет не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ABV.bg или DOX.bg.
 3. Страните приемат, че Дарик Нет не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Дарик Нет с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Дарик Нет предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в ABV.bg, респективно в DOX.bg.
Чл. 28.
 1. Потребителят е длъжен да обезщети Дарик Нет и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Дарик Нет Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на услугата „DOX.bg”, както и във връзка с нарушаване на правилата за ползване на услугата „Форум” или във връзка с други нарушения на задълженията му по чл. 21 от настоящите Общи условия.
 2. Вън от горното, Регистрираният потребител се задължава да обезщети Дарик Нет за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 29. Дарик Нет има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта ABV.bg или DOX.bg (доколкото е приложимо), участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Регистрирания потребител

Чл. 30.
 1. Дарик Нет полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, Дарик Нет обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дарик Нет има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 31.
 1. Дарик Нет събира и използва информацията по чл. 29 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дарик Нет.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дарик Нет на посочените адрес или e-mail за контакти.
 3. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Разкриване на информацията

Чл. 32. Дарик Нет се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. други посочени в закона случаи.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 33.

 1. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

  • а. преустановяване на дейността на Дарик Нет или прекратяване поддържането на ABV.bg и DOX.bg;
  • б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
  • в. други предвидени в закона случаи.
 2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Дарик Нет Услуги.
 3. При прекратяване на договора Дарик Нет дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната.

Разваляне на договора

Чл. 34. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора. Доколкото страна по договора е Нерегистриран потребител, развалянето на договора от негова страна се извършва чрез преустановяване ползването на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg, изразяващо се в преустановяване съхраняването на нови файлове на сървъри на Дарик Нет.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 35. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в ABV.bg или в DOX.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 36. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 37. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на "Дарик Нет" АД от 01.10.2013 г.