Поща DOX АБВ на твой домейн
 • АБВ на твой домейн Регистрация в АБВ
 • Условия за използване на услугите на ABV.bg и DOX.bg

  Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услугите, достъпни през уебсайтовете ABV.bg и DOX.bg. При натискане на виртуален бутон "Създай АБВ Профил" автоматично се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че възнамерявате да ползвате Услугите, предоставяни посредством DOX.bg без да се регистрирате, Вие ще декларирате, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате, със самото ползване на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg.

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТОВЕТЕ ABV.bg И DOX.bg
  (Общи условия)

  Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от "Нет Инфо" АД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайтовете ABV.bg и DOX.bg и урежда отношенията между "Нет Инфо" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" 41, ет. 6 (наричано по-долу за краткост Нет Инфо) и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта ABV.bg, както и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта DOX.bg.

  I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  Дефиниции

  Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

  • ABV.bg (http://www.abv.bg) и DOX.bg (http://www.dox.bg) са уебсайтове - виртуални информационни ресурси в Интернет, собственост на Нет Инфо, които дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
  • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
  • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
  • Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
  • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
  • IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Контекстен и поведенчески анализ - подходи, основаващи се на автоматизиран анализ, непозволяващ персонализирането на потребители на (i) съдържанието на Интернет страници, заредени (текущо или в предходен момент) от Регистрирания потребител; и/или (ii) информация за домейните на трети лица, изпратили електронно съобщение (e-mail) до Регистриран потребител, получено в Потребителския му профил; и/или (iii) мета-данни от Потребителския профил на Регистрирания потребител, предмет и текст на съобщението.
  • Мобилна версия на услугата – модифицирана версия на предоставяна от Нет Инфо услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп и пренос, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.
  • Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
  • "Нет Инфо" АД (Нет Инфо) е търговското дружество с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" 41, ет. 6, тел. (+359 2) 960 31 00, факс (+ 359 2) 963 41 79, e-mail: terms@netinfocompany.bg, правоприемник на "Нет Инфо.БГ" ЕАД по силата на Договор за прехвърляне на търговско предприятие от 30.09.2013 г., предоставящо посредством администрираните от него уебсайтове ABV.bg (http://www.abv.bg) и DOX.bg (http://www.dox.bg) Услуги. Нет Инфо е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.
  • Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
  • Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством ABV.bg и/или в DOX.bg.
  • Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в ABV.bg и/или в DOX.bg.
  • Потребителски профил е обособена част от уебсайта ABV.bg и/или DOX.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Нет Инфо при регистрацията и съхранявана при Нет Инфо, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Предназначение на контекстния и поведенчески анализ e определяне на лингвистични зависимости, по-специално - семантичен анализ, PLSA, LDA и други, базирани на неперсонализирани данни и позволяващи адаптиране на съдържанието на Уебсайтовете, показвани на Регистрирания потребител; показване на относими резултати при търсене; за предотвратяване получаването на нежелана електронна поща; за защита от зловреден софтуер; за показване на таргетирана реклама и др .
  • Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта ABV.bg или уебсайта DOX.bg.
  • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
  • Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
  • Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
  • Услуги са Услугите, предоставяни посредством ABV.bg и Услугите, предоставяни посредством DOX.bg.
  • Услуги, предоставяни посредством ABV.bg са предоставяните на Потребителите чрез ABV.bg услуги и ресурси като електронна пощенска кутия, АБВ форуми, достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в ABV.bg.
  • Услуги, предоставяни посредством DOX.bg са предоставяните на Потребителите чрез DOX.bg Услуги, а именно възможност за разполагане и съхраняване на сървъри на Нет Инфо на файлове до определен в настоящите Общи условия размер, както и възможност за споделяне на тези файлове с други лица.

  Предмет

  Чл.2.

  • Нет Инфо предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в ABV.bg и/или в DOX.bg (доколкото е приложимо) изисквания за конкретните Услуги.
  • Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Нет Инфо на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Нет Инфо като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страниците в ABV.bg и срещу или без регистрация и оповестени на Интернет страниците в DOX.bg като достъпни при съответния режим на ползване.
  • Нет Инфо може да осигури на Регистрирания потребител възможност за ползване през мобилна мрежа, на която същият е абонат или потребител, на мобилна версия на предоставяната услуга "Безплатна пощенска кутия" или на други Услуги, предмет на настоящите Общи условия.
  • Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Нет Инфо не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нет Инфо (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

  Чл. 3. Доколкото предоставяните от Нет Инфо Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Нет Инфо.

  Чл. 4.

  • За да използва предоставяните от Нет Инфо Услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на ABV.bg или DOX.bg и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, достъпни чрез DOX.bg и без регистрация, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
  • Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", Регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Нет Инфо чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Нет Инфо може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Потребител на сайта DOX.bg, който използва Услуги, предоставяни посредством него без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://passport.abv.bg/terms.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
  • Преди извършване на изявлението по ал. 2 Регистрираният потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
  • За използването на платените Услуги, предоставяни от Нет Инфо, освен регистрация на Регистрирания потребител е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.
  • С регистрирането си в ABV.bg или в DOX.bg и придобиване качеството "Регистриран потребител", всеки Регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от Нет Инфо Услуги, изискващи само регистрация и достъпни както чрез ABV.bg, така и чрез DOX.bg, без да е необходимо да се регистрира отделно във всеки един от двата уебсайта.
  • При попълване заявлението за регистрация в ABV.bg или в DOX.bg Регистрираният потребител, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на Нет Инфо данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Нет Инфо има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител.
  • Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Нет Инфо и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.
  • Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, предоставяни посредством DOX.bg и без регистрация, при условията и при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

  Потребителско име и парола

  Чл. 5.

  • При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта ABV.bg и/или DOX.bg. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител.
  • Потребителското име, с което Потребител е регистриран в ABV.bg и/или в DOX.bg, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на Нет Инфо за срока на действие на договора. Нет Инфо не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
  • Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и отговора на тайния въпрос и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата
  • С цел по-голяма защита, Нет Инфо препоръчва на своите потребители да полагат усилия съставената от тях парола да бъде достатъчно уникална или сложна, за да се предотврати лесното й разпознаване от трети недобросъвестни лица. Нет Инфо препоръчва на своите потребители също така периодичното подменяне на паролата на период от всеки 3 /три/ месеца.
  • Нет Инфо по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на потребителско име и парола за достъп в абв поща.

  Сключване на договора

  Чл. 6.

  • Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и електронна поща.
  • След сключване на договора с Регистриран потребител Нет Инфо незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до новосъздадената електронна пощенска кутия на Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с Нет Инфо и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
  • В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Регистрираният потребител прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от Нет Инфо на базата на сключения договор между страните.
  • По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в ABV.bg
  • Регистриран потребител, който не е търговец, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Нет Инфо по електронна поща на адрес: terms@netinfocompany.bg или по факс: (+359 2) 963 41 79. Нет Инфо възстановява на Регистрирания потребител в пълен размер заплатената от него сума за активиране на съответната платена услуга до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си по тази алинея.
  • При опосредяване заплащането на съответната Услуга или пакет от Услуги посредством изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер с всяко изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер се сключва отделен индивидуален договор, който поражда действие от момента на въвеждане от Регистрирания потребител на получения код за активация в полето "Ключ", повторно въвеждане на кода за активация и натискане на бутона "Въведи". В случай, че Регистрираният потребител не въведе кода за активация в срок от 6 (шест) месеца от получаване на кода, индивидуалният договор се счита за прекратен. В случаите на заплащане посредством изпращане на SMS се счита, че с изпращане на съответния SMS Регистрираният потребител е дал своето изрично съгласие за започване на предоставяне на услугата и ал. 5 от настоящия член не се прилага.
  • При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

  Приложно поле

  Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

  Изменение на Общите условия

  Чл. 8.

  • Доколкото предоставяните от Нет Инфо Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Нет Инфо.
  • При извършване на промени в настоящите Общи условия, Нет Инфо довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в ABV.bg и в DOX.bg и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. Нет Инфо предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.
  • Ако в рамките на срока по ал. 2 Регистрираният потребител, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-долу, предоставяни посредством DOX.bg, изразяващо се в преустановяване съхраняването на нови файлове на сървърите на Нет Инфо. В този случай договорът по чл. 6 се прекратява след изтичане на 7-дневния срок по чл. 13, ал. 3 по-долу.
  • Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

  II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

  Безплатни Услуги, предоставяни посредством ABV.bg

  Чл. 9.

  • Безплатни Услуги са Услугите, предоставяни на Регистрирания потребител от Нет Инфо чрез уебсайта ABV.bg, за достъп до които е достатъчна регистрацията по чл. 4. Безплатните Услуги, предоставяни от Нет Инфо чрез ABV.bg, включват услугата "Безплатна пощенска кутия", допълващата я услуга "DOX.bg", услугата "Търсене", услуга "АБВ Форуми" и други допълнителни Услуги, които могат да бъдат включени и в по-късен момент.
  • Услугата "Безплатна пощенска кутия" включва предоставяне на Регистрирания потребител на една безплатна електронна пощенска кутия от типа vie@abv.bg, vie@gbg.bg, vie@gyuvetch.bg, до която той има достъп през своя Потребителски профил. Дисковото пространство, предоставяно за ползуване от Регистрирания потребител за пощенска кутия е ограничено. Нет Инфо не носи отговорност за изтриване, връщане или неполучаване на съобщения или друга информация, поради ограниченото дисково пространство. За Услуги по предоставяне на определен вид достъп до мобилната версия на услугата "Безплатна пощенска кутия" чрез мобилна мрежа, между Регистрирания потребител и съответния мобилен оператор може да се договори заплащане на абонаментни такси, дължими от Регистрирания потребител на мобилния оператор. Нет Инфо не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им.
  • Услугата "DOX.bg" предоставя на Регистрирания потребител възможност за съхраняване на файлове на сървъра на Нет Инфо посредством Потребителския му профил, както и възможността Абонатът да прави така съхранената информация достъпна и за други лица. Дисковото пространство, предоставяна на Регистрирания потребител за съхраняване на файлове е ограничено.
   Услугата "Търсене" предоставя възможност на Потребителя за откриване и достъп до информационни ресурси и материали в ABV.bg и в глобалната Интернет мрежа по зададени от Потребителя характеристики.
   Услугата "АБВ Форуми" дава възможност на Регистрирания потребител да създава нови и да публикува коментари, питания и отговори във форумите, достъпни в ABV.bg.

  Платени Услуги, предоставяни посредством ABV.bg

  Чл. 10.

  • Платените Услуги, предоставяни от Нет Инфо чрез ABV.bg, са Услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Регистрирания потребител и заплащане на цената на съответната услуга.
  • Според срока на валидност на активираната услуга Нет Инфо предлага следните видове платени Услуги:
   • Услуги с еднократно активиране (активационни Услуги), до които след първоначалното им активиране Регистрираният потребител има достъп до дезактивиране или заличаване на Потребителския му профил, разваляне на договора или неговото прекратяване съобразно настоящите Общи условия;
   • абонаментни Услуги, достъпът, до които се осъществява след предплащане на съответна абонаментна такса и активирането им и се преустановява след изтичане на абонаментния период, за който е предплатен достъпът до тях;
   • Услуги, достъпът до които се осъществява след заплащане на съответната цена и активирането им и се преустановява след изконсумиране на предплатения от Регистрирания потребител пакет Услуги.
  • Конкретните платени Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните Интернет страници на ABV.bg.

  Цени и начини на плащане

  Чл. 11.

  • Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени на съответната Интернет страница на ABV.bg и са предмет на актуализиране от страна на Нет Инфо. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на Регистриран потребител, който вече е предплатил определено време за достъп до Услугите. В случаите на опосредено заплащане на Услугите чрез SMS последващо изменение в цените не засяга Регистриран потребител, който вече е активирал достъпа до съответната услугата посредством получения код за активиране.
  • Регистрираният потребител може да извърши плащането на цената на услугата или абонаментната такса по всеки един от посочените в съответната Интернет страница начини. Максималният срок, за който Регистрираният потребител може да предплати услуга, предоставяна от Нет Инфо чрез ABV.bg е, 2 години.
  • Цената на услугата може да бъде платена от Регистрирания потребител или от трето лице.
  • При наличие на договореност между Регистрирания потребител и мобилен оператор, за ползване на услугата достъп чрез мобилна мрежа до предлагани от Нет Инфо мобилни версии на предоставяните Услуги, Регистрираният потребител заплаща на мобилния оператор абонаментна такса, съгласно ценовата му листа и по договорения с него начин. Нет Инфо не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им. При използване на услугата в роуминг, Регистрирания потребител може да дължи заплащане допълнително и на цени и такси за пренос, в съответствие с тарифите на съответния оператор.

  Услуги за Регистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg

  Чл. 12.

  • Услугите за Регистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg, са Услуги, за които е необходима регистрация по чл. 4 по-горе.
  • Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Регистрирания потребител на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на Нет Инфо посредством Потребителския си профил, както и възможността Регистрираният потребител да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица. Дисковото пространство, предоставяно на Регистрирания потребител за съхраняване на файлове, е ограничено като Нет Инфо си запазва правото да променя без предупреждение размерът на това ограничение.
  • Файловете, съхранени от Регистриран потребител посредством Потребителския му профил, доколкото не са изтрити от самия Регистриран потребител, се пазят на сървърите на Нет Инфо и са достъпни за Регистрирания потребител и за лицата, с които те са споделени, за срока на действие на договора между Регистрирания потребител и Нет Инфо, с изключение на случите, изрично предвидени в настоящите Общи условия.
  • Регистрираният потребител може да прави достъпни за други лица и да прекратява достъпа на такива до съхранените от него в Потребителския профил му файлове, посредством функциите за споделяне и прекратяване на споделянето, достъпни чрез Потребителския му профил.
  • Лицето, с което е споделен определен файл по начина, описан в ал. 4 по-горе, има възможност да го свали на свое дисково пространство.

  Услуги за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg

  Чл. 13.

  • Услугите за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg, са Услуги, за които не е необходима регистрация по чл. 4 по-горе.
  • Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Нерегистрирания потребител на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на Нет Инфо, посредством формата за изпращане на файл без регистрация, достъпна в DOX.bg в реално време (on-line), както и възможността Нерегистрираният потребител да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица.
  • Файловете, съхранени от Нерегистрирания потребител посредством формата за изпращане на файл без регистрация, се пазят на сървърите на Нет Инфо и са достъпни за Нерегистрирания потребител и лицата, с които са споделени по описания в ал. 4 по-долу начин, за период от 14 дни, след което биват изтривани автоматично.
  • При завършване попълването на формата за изпращане на файл без регистрация, в съответната страница от уебсайта DOX.bg се появяват две електронни препратки – 1. "електронна препратка за споделяне", посредством която се получава достъп до съхранените от Нерегистрирания потребител файлове, както от него, така и от всяко друго лице, на което е изпратена съответната електронна препратка, и 2, "електронна препратка за прекратяване на споделянето", посредством която Потребителят може да прекрати достъпа до съхранените файлове на всички лица, на които е предоставил достъп до тях, чрез изпращане на електронната препратка за споделяне.
  • Лицето, с което са споделени файлове по начина, описан в ал. 4 по-горе, има възможност да свали споделените файлове на свое дисково пространство.

  III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  Права и задължения на Нет Инфо

  Чл. 14.

  • Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.
  • Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра му или предоставени на други лица от Потребителя при ползване на Услугите предоставяни посредством DOX.bg и "АБВ Форуми".
  • Нет Инфо има право да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния Потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последния предплатен от Регистрирания потребител абонаментен период или изконсумиране на предплатения пакет Услуги при ползване на платените Услуги по чл. 10 от настоящите Общи условия.
  • Нет Инфо има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай, че Регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо върху съдържащите се на уебсайтовете ABV.bg и/или DOX.bg елементи - обекти на интелектуална собственост.

  Чл. 15.

  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Нет Инфо има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукитата, инсталирани от Нет Инфо, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на съответния Уебсайт, собственост на Нет Инфо, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя, запазване на настройки, мониторинг, за използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайтовете ABV.bg, DOX.bg, както и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук. Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, Нет Инфо може да бъде лишено от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от него Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Нет Инфо може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в ABV.bg и в DOX.bg сайтовете си, включително ABV.bg и DOX.bg, за продажба на стоки и предоставяне на услуги от Нет Инфо и трети лица, включително с използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ за целите на таргетирано рекламиране. Нет Инфо си запазва правото при предоставяне на услугата "Безплатна пощенска кутия" по чл. 9, ал. 2 и в Потребителски му профил в DOX.bg да поставя на вниманието на Регистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на Нет Инфо или такива, намиращи се извън контрола на Нет Инфо, включително при условията на Контекстен и поведенчески анализ. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери, включително с използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Нет Инфо има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други, включително и с прилагането на Контекстен и поведенчески анализ за по-доброто таргетиране на съобщенията. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Нет Инфо.
  • Нет Инфо няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на Нет Инфо файлове.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Нет Инфо има право да обобщава деперсонализирани данни от прилагането на Контекстен и поведенчески анализ за трети страни, с цел подобряване релевантността на сервираните на Потребителите реклами. Изборът на подходящи технически средства за използване на информацията се прави от Нет Инфо, като се прилагат добри индустриални практики за запазване на интегритета на информацията и обезпечаване на бързият й пренос. Нет Инфо обобщава тази информация за трети страни по начин и в обем, които не позволяват на третите страни разкриване на самоличността на отделни Потребители и не застрашават тяхната сигурност. Нет Инфо действа с волята на коректен доставчик на услуги на Интернет обществото и не предоставя обработени данни на трети страни, когато масивът на тези данни е достатъчно малък и би могъл да позволи разкриване на дигиталната самоличност на даден Потребител. В случай че Нет Инфо предостави индивидуални данни за Потребител на трети страни, то това може да бъде извършено само при изричното съгласие на последния.

  Чл. 16.

  • Нет Инфо си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез ABV.bg и DOX.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в ABV.bg, съответно в DOX.bg и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител.
  • При прекратяване предоставянето на безплатна услуга или на услуга по чл. 10, ал. 2, т. 1 срокът на предизвестието е 90 (деветдесет) дни.
  • В случаите на преустановяване предоставянето на абонаментна услуга по чл. 10, ал. 2, т. 2, Нет Инфо поддържа услугата достъпна за Регистрирания потребител до изтичане на предплатения абонаментен период. В случаите на чл. 10, ал. 2, т. 3 Регистрираният потребител има достъп до съответната услугата до изконсумиране на предплатения пакет, но за не повече от 90 (деветдесет) дни след публикуване на съобщението за предстоящото спиране на услугата.
  • В случай, че Регистрираният потребител не е изконсумирал предплатения пакет Услуги в срока по ал. 3 Нет Инфо възстановява на Регистрирания потребител неизползваната част от цената.

  Чл. 17.

  • Нет Инфо има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в ABV.bg чрез използването на услугата "АБВ Форуми" и "DOX.bg", когато същите противоречат на тематичната насоченост на форумите, на посочените на Интернет страницата на услугата правила или на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
  • Нет Инфо няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в ABV.bg чрез използването на услугата "АБВ Форуми" по искане на Регистрирания потребител, който ги е публикувал.
  • Нет Инфо има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Регистрирания потребител до услугата "АБВ Форуми", когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.
  • Нет Инфо има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Потребители на сървъри на Нет Инфо файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Общи условия изисквания и/или по преценка на Нет Инфо – на повелителни норми на закона.

  Права и задължения на Потребителя

  Чл. 18. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством ABV.bg и DOX.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува Услугите, Регистрираният потребител, следва да въведе Потребителското си име и Парола. Нерегистрираният потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-горе, предоставяни посредством DOX.bg и без въвеждане на Потребителско име и Парола, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

  Чл. 19. Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

  Чл. 20. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Нет Инфо, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нет Инфо и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

  Чл. 21. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Нет Инфо Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

  Чл. 22.

  • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайтовете ABV.bg и DOX.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Нет Инфо или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Нет Инфо и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  • Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо или трето лице.
  • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Нет Инфо, Потребителят дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Нет Инфо от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
  • Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от Нет Инфо Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на Нет Инфо, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
   • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
   • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
   • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
   • които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Нет Инфо;
   • чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
   • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
   • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
   • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
  • При неспазване на изискванията на ал. 4, Нет Инфо има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, Нет Инфо има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

  Чл. 23. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги:

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите ("denial of service");
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта ABV.bg и/или DOX.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

  Чл. 24. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете ABV.bg и/или DOX.bg.

  Отговорност. Ограничаване на отговорността

  Чл. 25.

  • Нет Инфо полага грижи информацията в ABV.bg и DOX.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта ABV.bg или DOX.bg (доколкото е приложимо). Нет Инфо няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Нет Инфо не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Нет Инфо умишлено или при проявена груба небрежност.
  • Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

  Чл. 26.

  • Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги, както и за дейността на Потребителя.
  • Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
  • Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в ABV.bg и/или DOX.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Нет Инфо не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
  • Нет Инфо не носи отговорност за съдържанието на съхраняваната на неговия сървър информация от Потребител и за противоправните действия, извършени чрез същия, при ползване на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg и "АБВ Форуми", както и за произтеклите за други лица вреди при достъпа или използването на тази информация, предоставена им от Потребителя.
  • Нет Инфо не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в ABV.bg и/или в DOX.bg или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на съобщенията му в пощенската му кутия. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Нет Инфо, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

  Чл. 27.

  • Нет Инфо не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
  • Нет Инфо не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ABV.bg или DOX.bg.
  • Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Нет Инфо предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в ABV.bg, респективно в DOX.bg.

  Чл. 28.

  • Потребителят е длъжен да обезщети Нет Инфо и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Нет Инфо Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на услугата "DOX.bg", както и във връзка с нарушаване на правилата за ползване на услугата "Форум" или във връзка с други нарушения на задълженията му по чл. 21 от настоящите Общи условия.
  • Вън от горното, Регистрираният потребител се задължава да обезщети Нет Инфо за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

  IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Лични данни

  Чл. 29.

  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Нет Инфо има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта ABV.bg или DOX.bg (доколкото е приложимо), участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, както и информацията, получена посредством използването на Контекстен и поведенчески анализ.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Потребителите следва да имат предвид, че Нет Инфо при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (iii) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугите, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на Нет Инфо по никакъв начин.
  • Нет Инфо АД притежава валидна регистрация в Регистъра на администраторите на лични данни под номер 399753, като поддържа Регистър на потребителите на абв поща /абв.бг/.

  Обработване на информация за Регистрирания потребител

  Чл. 30.

  • Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  • Нет Инфо обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Нет Инфо се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
  • Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Нет Инфо взема съответните специални мерки за защита на данните.
  • Нет Инфо се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
  • В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, Нет Инфо обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
  • Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Нет Инфо има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Потребителите имат право да получат от Нет Инфо пълна, изчерпателна и актуална информация за събирането, обработването, съхранението и предаването на информацията за личните им данни във връзка с дейността на Нет Инфо. Нет Инфо предоставя поисканата информация съгласно процедурата, установените срокове и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Потребителите, чиито лични данни се събират, обработват, съхраняват и предават, имат право по всяко време да възразят пред Нет Инфо срещу горепосочените действия с личните им данни (и да искат тяхното заличаване или коригиране), при условие, че съответните действия не отговарят на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да поискат Нет Инфо да уведоми трети страни, на които са били разкрити съответните лични данни, за извършено коригиране или заличаване на конкретни лични данни, с изключение на случаите, в които подобно уведомяване е невъзможно, или свързано с прекомерни усилия.
  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Потребителите следва да бъдат уведомени и се съгласяват, че при отмяна на тяхно съгласие, или при отказ за предоставяне на информация, представляваща лични данни, Нет Инфо има право да прекрати достъпа им до Услугите.

  Цели, за които може да се използва информацията

  Чл. 31.

  • /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Нет Инфо събира и използва информацията по чл. 29 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Нет Инфо.
  • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочените адрес или e-mail за контакти.
  • Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

  Разкриване на информацията

  Чл. 32. Нет Инфо се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.

  V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

  Прекратяване

  Чл. 33.

  • Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
   • преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване поддържането на ABV.bg и DOX.bg;
   • взаимно съгласие на страните за прекратяването;
   • други предвидени в закона случаи.
  • Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Нет Инфо Услуги.
  • При прекратяване на договора Нет Инфо дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната.

  Разваляне на договора

  Чл. 34. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора. Доколкото страна по договора е Нерегистриран потребител, развалянето на договора от негова страна се извършва чрез преустановяване ползването на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg, изразяващо се в преустановяване съхраняването на нови файлове на сървъри на Нет Инфо.

  VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

  Писмена форма

  Чл. 35. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в ABV.bg или в DOX.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  Недействителност

  Чл. 36. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  Приложимо право

  Чл. 37. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  Настоящите Общи условия са в сила от 28.05.2014 г., изменени съответно с Решение от 24.09.2015г., 28.09.2015г. и 15.08.2016г.